Doneer nu!Word vriend

Vacatures

Onderzoeker doelmatigheidsonderzoek KiECON

Achtergrond

KiECON (Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland) is een innovatief zorgconcept waarbij door een multi-organisatie platform integrale en vroege diagnostiek voor jonge kinderen met een complexe ontwikkelingsstoornis wordt vormgegeven (www.kiecon.nl). Karakter is een van de deelnemers van dit platform.

In de zorg voor deze doelgroep zien we een aantal knelpunten. Door de complexiteit van de problemen duurt het vaak lang voordat een integraal diagnostisch beeld ontstaat. Diagnostiek vindt vaak opeenvolgend plaats en ouders worden van de ene naar de andere specialist verwezen. Hoe hangt de ontwikkelingsproblematiek op verschillende domeinen met elkaar samen (motoriek, taal, sociale ontwikkeling). Welke rol spelen omgevingsfactoren en genetische kwetsbaarheid? Kortom, deze doelgroep vereist snelle en integrale diagnostiek waarna direct een passend zorgaanbod kan worden samengesteld (matched care). In de praktijk zien we helaas nog te vaak stepped care en verliezen we kostbare tijd omdat later ingezette interventies minder effectief zijn.

Integrale diagnostiek van dergelijke complexe ontwikkelingsproblemen vraagt bundeling van expertise omdat de ontwikkelingsproblemen meerdere domeinen beslaan. Expertise op het gebied van genetische kwetsbaarheid en/of medische aandoeningen (kindergeneeskunde, kinderneurologie en kinderrevalidatie), kinderpsychiatrische problematiek, zoals autisme en ADHD (kinder- en jeugdpsychiater), opvoedingsproblematiek en sociaal maatschappelijke problemen (jeugd- en opvoedhulp). Dit vraagt om multidisciplinaire diagnostiek en een adequaat organisatiemodel om deze diagnostiek vorm te kunnen geven. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van KiECON.

In 2020 is door KiECON, in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis, een aanvraag voor vergoeding van deze zorgprestatie ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit op basis van de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten. Deze is toegekend door de NZa met de voorwaarde dat de meerwaarde van KiECON wordt aangetoond door middel van een doelmatigheidsanalyse. Deze voorwaarde is de basis van dit project.

Onderzoek

Het vinden van een geschikte vergelijkingsgroep voor dit doelmatigheidsonderzoek is lastig. Daarom kiezen we voor de volgende opzet met drie subdelen.

 

A. Dossieronderzoek met vragenlijsten

We starten bij een selectie van instellingen die deelnemen aan KiECON en die (een deel van) de behandeling uitvoeren na afloop van het diagnostiektraject (Accare, Aveleijn, Karakter en Kentalis). Binnen die instellingen zoeken we naar een groep kinderen met vergelijkbare kenmerken (0-7 jaar, complexe ontwikkelingsproblematiek op meerdere domeinen) die NIET het KiECON traject hebben doorlopen. Literatuuronderzoek naar een geschikt instrument om de zorgconsumptie in kaart te brengen en de waarde van vroeg-interventie is een essentieel onderdeel van dit project.

 

B. Kosteneffectiviteit van jeugdhulpgebruik

Door de betrokkenheid van meerdere organisaties die opereren binnen de jeugdhulp kunnen we de kosteneffectiviteit onderzoeken door middel van analyse van data over medische zorgconsumptie (bijv data kennispunt Twente). We vergelijken daarvoor kinderen die een KiECON-traject hebben doorlopen met kinderen die net niet in aanmerking kwamen voor KiECON (bijv op basis van leeftijd of in een andere regio). Van deze twee groepen brengen we de volgende data in kaart:

 • Aard en kosten van eventuele zorg voorafgaand aan KiECON
 • Kosten van het KiECON-traject/of kosten van een regulier traject
 • Aard en kosten van vervolgzorg beide groepen (na afronden van traject)

 

C. Beschrijvend onderzoek KiECON-trajecten met voor- en nameting

Daarnaast volgen we ongeveer 15 KiECON-trajecten over de tijd. We meten voorafgaand aan het traject de aard en de ernst van de problematiek (bijvoorbeeld met de CBCL/SDQ en inventarisatie van medische problemen) en de mate van stress bij ouders (bijvoorbeeld met de OBVL). Deze laatste herhalen we na afloop van het traject. Daarnaast nemen we direct na afloop van het traject en na 3-6 maanden een (telefonische) vragenlijst af over tevredenheid en het nut van het traject.

Als we deze drie delen samenvoegen, kunnen we de doelmatigheid van KiECON zo goed mogelijk onderbouwen en creëren we adviezen over hoe KiECON de zorg beter maakt op deze onderdelen.Uiteraard moet bekeken worden wat haalbaar is in de beschikbare tijd en een prioritering worden aangebracht.

 

Jouw werkzaamheden

 • Literatuurstudie naar instrument voor zorgconsumptie en waarde van vroeg-interventie
 • Onderzoeksprotocol schrijven voor doelmatigheidsonderzoek
 • Zelfstandige uitvoer van subdelen doelmatigheidsonderzoek conform onderzoekprotocol
 • Kwantitatieve analyses op de aanwezige data in de database
 • Databeheer
 • Aan het einde van de aanstelling ligt er een rapport met een beschrijving van de resultaten van de doelmatigheidsanalyes en aanbevelingen voor de toekomst.

 

Jouw profiel

 • Je bent (of binnenkort afgestudeerd) (neuro)psycholoog of orthopedagoog;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met ontwikkelingsproblematiek;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met wetenschappelijk onderzoek (eventueel doelmatigheidsonderzoek);
 • Je bent flexibel, zeer zelfstandig en werkt nauwkeuring;
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

 

Wat kun je verwachten?

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 32 uur in de week voor 8 maanden vanaf 1 juli 2021. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ (Functieschaal 50). Eventuele reiskosten worden vergoed. Standplaats is Nijmegen, maar een andere locatie van Karakter is bespreekbaar. In verband met corona zullen de sollicitatie gespreken via TEAMS plaatsvinden.

 

Belangstelling?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Helen Klip (06-31515815, h.klip@karakter.com of Joyce Geelen (024-2614430 joyce.geelen@radboudumc.nl)

KiECON - Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland - © 2023 Alle rechten zijn voorbehouden - Powered by Tatof
mst roessingh zgt accare aveleijn jarabee karakter kentalis